و این روزهای آخر…

🎒 چمدانت را که میبندی به فکر فرو میروی
👜 انگار یک دستت بندش را باز می‌کند و دست دیگرت آنرا می‌بندد
🌂 نه… مگر میشود این همه خاطره را در چمدان جای داد؟
☂️ مگر میشود این همه دلتنگی‌ را با خود برد؟
🍂 مگر این همه کوچه و خیابان که تا صبح قدم زده ای در این چمدان لعنتی جا میشود؟
🍃 مگر میشود رفت و اینها همراه تو نباشد؟ مگر اصلا زندگی بدون یک دنیا دلبستگی و وابستگی ممکن است؟
🥀 تازه، همه اینها رو بردی… با خاک پدرت چه میکنی؟

💗 به دور و برت که نگاه میکنی‌، همه چیز برایت خاطره میشود
💼 شاید هیچ گاه فکرش را هم نمی‌کردی این همه یادگاری داشته باشی‌
🌱 هیچگاه دلت را اینقدر کوچک ندیده بودی که منتظر بهانه ای باشد تا بار سنگین گریه اش را از روی شانه ات خالی کند

💔 دلت می‌گیرد
👵 صدای مادرت همه افکارت را به هم میریزد
😔 به چشمهایش که نگاه میکنی‌ دلت میلرزد
🍂 دیگر حتی سعی‌ هم نمیکنی‌ اشک هایت را پنهان کنی‌
🍂 کار از این حرفها گذشته است
🍃 اما مادرت مثل همیشه غصه هایش را پنهان می‌کند. نگاهت میکند، میرود و تو نمیدانی چه می‌خواست بگوید
🍁 این روزها حالش خوب نیست
🍂 بی بهانه به چشمهایت نگاه میکند
🍂 بی دلیل اشک می ریزد
🍂 بی هوا در آغوشت میکشد

🎒 چمدانت را که میخواهی‌ برداری، انگار تمام دنیا را داخلش گذشته ای
🎒 اصلا تکان نمی‌خورد
💼 این همه خاطرات چمدان را سنگین کرده اما دلت نمی‌آید تکه‌ای از آنرا اینجا جا بگذاری
🤝 دست‌هایت هم مثل دلت میلرزد

⏳ یک لحظه به تمام تلاش هایت برای رسیدن به این لحظه فکر میکنی‌
🍃 به آن همه سختی
🍃 به آن همه انتظار
🍃 به آن همه شوق…

🍁 اراده‌ات قویتر میشود
🍁 اگر قرار بود ببازی، زودتر کنار میکشیدی
🍁 نه… انگار دوباره خون به رگهایت می‌رسد
🥀 باید به تمام دلتنگی‌‌ها غلبه کرد
🥀 باید آنقدر مصمم بود که هیچ مانعی نتواند جلو تصمیمت را بگیرد
🥀 باید قبول کرد که این تغییر است که تو را متفاوت می‌کند
🌎 جرات تجربه‌های سخت است که روحت را، ذهنت را و هدفت را زیبا می‌کند
🌎 تجریه ای که بسیاری جرات انجام آنرا ندارند

🎒 دوباره به چمدانت نگاه میکنی‌
🌾 انگار از وقتی بار غصه هایت را خالی‌ کرده‌ای‌ سبکتر شده است…
🧳 یک گوشه چادر نماز مادرت را می گذاری
🧳 و یک گوشه یک مشت از خاک پدرت را
🧳 دلت قرص میشود

نویسنده: وحید

مطالب مرتبط

💠 فرم ارزیابی رایگان

به اشتراک گذاری پست

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته‌های تازه

Excepteur sint occaecat nulla cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit est laborum.

i2Canada IMMIGRATION Services